Головна Про нас Послуги Контакти

Географія

П. О. Масляк, С. Л. Капіруліна Географія: підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закладів Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. — 272 с. : іл.

Підручник «Географія» укладений відповідно до чинної програми МОН України і покликаний допомогти учням загальноосвітніх шкіл завершити географічну освіту на базовому рівні. Провідною метою його змісту є формування знань про національне і світове господарство, тенденції їх розвитку й визначення місця України в сучасному світі. Практична спрямованість курсу реалізується через запропоновані авторами вказівки щодо виконання практичних робіт, аналітичних завдань та досліджень, завдань творчого характеру тощо.

Методичний апарат підручника розрахований на розвиток навичок самоосвітньої діяльності учнів. Ілюстрації підручника допов¬нюють його зміст, статистичні дані сприяють розвитку аналітичного мислення, посилання на вітчизняні та закордонні електронні джерела інформації стануть у нагоді всім, хто цікавиться господарством Украї¬ни та світу. Підручник адресовано не тільки тим, хто навчається у 9-му класі, а й усім, хто небайдужий до географії.

Географія (електронний варіант)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.03.2017 № 417)

ISBN 978-966-496-409-5

П. О. Масляк, С. Л. Капіруліна Географія : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закладів Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. — 304 с.

Підручник з географії «Україна у світі: природа, населення» для тих, хто навчається у 8 класі, продовжує лінію новостворених підручників за оновленою програмою МОН України. У підручнику доступно та цікаво представлено особливості природних умов і ресурсів нашої країни, які є передумовою розвитку економіки та фундаментом життєдіяльності її населення. Характеристику населення України представлено на тлі населення світу, основних тенденцій щодо його природного та механічного руху.

Методичний апарат підручника розраховано на активну взаємодію з учнем, на залучення знань, умінь та навичок, які він уже має, для здобуття нового рівня розумової діяльності, географічної культури та обізнаності.

Підручник яскраво ілюстровано. У ньому вміщено достатню кількість сучасних статистичних та довідкових даних, зокрема і з посиланнями як на вітчизняні, так і на закордонні електронні джерела інформації. Підручник стане у нагоді не тільки учням 8-х класів, а й усім, хто цікавиться природою та населенням нашої країни.

Географія (електронний варіант)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2016 р. № 491)

ISBN 978-966-496-362-3

П.О.Масляк, С.Л.КапірулінаГеографія : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закладівКам’янець-Подільський: Аксіома, 2015.

Метою запропонованого підручника є формування географічних знань про природу материків і океанів та її цілісність, про населення та його життєдіяльність у різних природних умовах. Водночас автори підручника намагалися розширити знання учнів про географічну оболонку та її компоненти шляхом використання нетрадиційних форм і методів навчання.

Зміст та структуру підручника спрямовано на формування навчально-пізнавальної, інформаційної, картографічної, комунікативної, загально-культурної компетенцій учнів 7-го класу.

Видання призначене для учнів, вчителів-географів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться геогра­фією.

Географія (електронний варіант) (PDF)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2015 р. № 777)

ISBN 978-966-496-337-1

П.А. Масляк, С.Л. КапирулинаГеография: учеб. для 7-го кл. общеобразоват. учебн. заведенийКаменец-Подольский : Аксиома, 2015. - 320 с. : ил.

Целью данного учебника является формирование географических знаний о природе материков и океанов и ее целостности, о населении и его жизнедеятельности в разных природных условиях. Также авторы учебника пытались расширить знания учеников о географической оболочке и ее компонентах путем использования нетрадиционных форм и методов обучения.

Содержание и структура учебника направлены на формирование учебно-познавательной, информационной, картографической, коммуникативной, общекультурной компетенций учащихся 7-го класса.

Издание предназначено для учеников, учителей-географов, преподавателей и студентов высших учебных заведений и всех, кто интересуется географией.

Рекомендовано Министерством образования и науки Украины
(Приказ Министерства образования и науки Украины от 20.07.2015 № 777)

ISBN 978-966-496-339-5

География (электронный вариант)... (PDF)

Думанська Г.В., Вітенко І.М.Практичні роботи з географії: практикум для 6-го класуКам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – 44 с.

Посібник містить практичні роботи і географічні дослідження з курсу «Загальна географія. 6 клас», зміст яких відповідає програмі за новими Державними стандартами базової і повної загальної середньої освіти.

Різнорівневі завдання кожної практичної роботи передбачають: ознайомлення з географічними картами та вміння їх читати, виконання тренувальних завдань та завдань творчого рівня. Дослідження пропонується виконати у різних формах: презентації, твори, розробки міні-проектів, постерів, роботи на місцевості. Робота із зошитом забезпечує успішне формування у школярів практичного застосування географічних знань, уміння користуватися різними джерелами географічної інформації, самостійно шукати й аналізувати її. У практикумі вміщено всі контурні карти, необхідні для виконання практичних робіт.

Посібник призначений для учнів 6 класу та вчителів географії.

(Лист ІІТЗО від 29.05.2014 р. № 14.1/12-Г-766)

Думанська Г.В., Вітенко І.М.Практичні роботи з географії: практикум для 7-го класуКам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – 60 с.

Посібник містить практичні роботи і географічні дослідження з курсу "Географія. 7 клас" (Материки і океани), зміст яких відповідає програмі за новими Державними стандартами базової і повної загальної середньої освіти.

Виконання практичних робіт і географічних досліджень передбачає використання тематичних карт атласу, контурних карт, забезпечує формування практичних умінь учнів щодо знаходження, систематизації та презентації різноманітної географічної інформації, сприяє досягненню високого рівня картографічної грамотності й культури. У практикумі вміщено всі контурні карти, необхідні для виконання практичних робіт і досліджень.

Посібник призначений для учнів 7 класу та вчителів географії.

(Лист ІІТЗО від 05.06.2015 р. № 14.1/12-Г-415)

Думанська Г.В., Вітенко І.М.Практичні роботи з географії: практикум для 8-го класуКам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. - 64 с.

Посібник містить практичні роботи й дослідження з курсу "Україна у світі: природа, населення" (8 клас), відповідно до чинної програми з географії для загальноосвітніх навчальних закладів.

Учні навчаться органічно поєднувати природу та суспільство в межах своєї країни і рідної місцевості, виявляти й пояснювати зв’язки між ними. Робота з посібником забезпечує практичне спрямування географічної освіти восьмикласників і формує їх навчально-пізнавальні компетенції, національну свідомість, почуття громадянської й соціальної відповідальності. У практикумі вміщено всі контурні карти, необхідні для виконання практичних робіт і географічних досліджень.

Посібник призначений для учнів 8-го класу та вчителів.

(Лист ІМЗО від 15.06.2016 р. № 2.1/12-Г-379)

Г. В.Думанська, І.М.Вітенко Практичні роботи з географії: практикум для 9-го класу Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – 52 с.

Посібник містить практичні роботи і географічні дослідження з курсу «Україна і світове господарство» (9-й клас), відповідно до чинної навчальної програми з географії для загальноосвітніх навчальних закладів.

Розкрито зміст усіх програмних практичних робіт і географічних досліджень. У ході поетапного виконання завдань досягається успішне використання географічних карт, уміння будувати й аналізувати діаграми, здійснювати самостійну навчальну діяльність шляхом пошуку та опрацювання географічної і статистичної інформації з різних джерел. Уміщено необхідні для виконання робіт контурні карти та рекомендації щодо позначення на них географічних об’єктів. Значну увагу приділено тренувальним завданням. Рубрики «Довідка» та «Цікаво про рідні простори» сприяютимуть активізації пізнавального інтересу.

Посібник призначено для учнів 9 класів та вчителів географії.

(Лист ІМЗО від 10.07.2017 р. № 21.1/12-Г-373)

ISBN 978-966-496-408-8

Грома В.Д.Світове господарство. Методичний посібник з географії. 10 класВ.Д.Грома, Д.В.Галкін, Т.Г.Назаренко Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – 120 с.

У посібнику представлені теоретичні відомості і сучасні статистичні показники усіх галузей світового господарства. Наведений матеріал “супроводжують” різноманітні методичні форми роботи.
Може бути використаний під час підготовки до уроків географії в 10-му класі, лекційних і семінарських занять на географічних факультетах ВНЗ, олімпіад, ЗНО. Для вчителів географії, методистів, учнів, усіх, хто цікавиться проблемами світової економіки.

С.Л.КапірулінаКредитно-модульний курс географії культуриКам'янець-Подільський: Аксіома, 2011.

Детальніше... (PDF)

В навчальному посібнику зібрано матеріали до шкільного курсу "Географія культури".

Посібник містить значний обсяг теоретичного матеріалу: географічного, історичного, культурологічного, соціологічного, археологічного та ін. змісту. Його матеріал поданий зрозумілою доступною мовою на достатньому науковому рівні.

Окрім теоретичного матеріалу, в посібнику вміщено очікувані результати навчання учнів, запитання для обговорення, випереджувальні завдання, матеріали для проведення завдань семінарського узагальнювально-коригуючого характеру та оцінювання навчальних досягнень учнів. В комплект до посібника для вчителя входить робочий зошит для учнів.

Для вчителів загальноосвітніх шкіл, гімназій, коледжів, учнів 10-11 класів ЗНЗ та студентів.

О.Г.Бродовська, С.Л.Капіруліна, М.О.КобзарГеографія культури: Робочий зошит для учнів 10-11 класівКам'янець-Подільський: Аксіома, 2010.

Детальніше... (PDF)

Робочий зошит до курсу "Географія культури" складений відповідно до програми МОН України та посібника для вчителя до зазначеного курсу. Він містить різні за формою виконання завдання для учнів, що відповідають конкретному уроку.

Завдання посібника спрямовані на вивільнення часу для творчої організації уроку, розвивають в учнів логічне мислення, сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу, допомагають визначити рівень його засвоєння учнями.

Для учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл і вчителів географії.

Г.В.Думанська, Т.Г.Назаренко, І.М.ВітенкоПрактикум з курсу "Економічна і соціальна географія світу" для 10 класуКам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. — 28 с. – (Серія “Географія”)

ISBN 978-966-8642-84-5 (Серія)

ISBN 978-966-496-149-0

Посібник містить практичні роботи з курсу “Економічна і соціальна географія світу” (10 клас), відповідно до навчальної Програми з географії для загальноосвітніх навчальних закладів.

Зміст практичних робіт розкривають різнорівневі завдання: читання відповідних до теми роботи географічних карт, виконання тренувальних завдань і самостійне виконання завдань творчого рівня. Така структура практичних робіт сприяє розвитку творчих здібностей учнів, поглибленню загальнокультурних надбань старшокласників, стимулює активну самостійну пізнавальну діяльність. Вміщено комплект контурних карт, які необхідні для виконання завдань програмних практичних робіт, і такі, що можна використати для самостійних робіт на уроці та для поглиблення знань у позаурочний час.

Посібник призначено для учнів 10 класу та вчителів географії.

Думанська Г.В., Назаренко Т.Г.Тренувальні вправи для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Соціально-економічна географія світу. 10 класКам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – 112 с.

Посібник містить тестові завдання для перевірки навчальних досягнень учнів з курсу “Соціально-економічна географія світу” (10 клас), які відповідно до чинної навчальної програми з географії відображають особливості структури завдань для зовнішнього незалежного оцінювання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
Тестові завдання охоплюють усі теми шкільного курсу географії за 10 клас і складені у двох варіантах. Кожен тест містить чотири формати завдань та інструкцію до їх виконання. Рівень завдань ускладнюється від першого до четвертого формату, відображаючи багаторівневу структуру розумової діяльності, досліджену Б. Блумом, зарубіжними і вітчизняними дослідниками. Завдання носять тренувальний характер, сприяють об’єктивному визначенню рівня засвоєння навчального матеріалу.
Для учнів 10 класу, випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які готуються до зовнішнього незалежного оцінювання з географії, та учителів географії.

Лис Ю.В.Географічні олімпіадні завдання з відповідями та розв’язкамиКам’янець-Подільський, Аксіома, 2008.

Увазі вчителів та учнів пропонується посібник, у якому зібрані завдання ІІІ (обласного) туру Всеукраїнської олімпіади з географії, що проводилася в Рівненській області впродовж 2003-2008 років. Основу цих завдань складають тести, теоретичні запитання творчого характеру, різноманітні практичні завдання. У збірнику вміщено головні елементи змісту правильної відповіді на окремі теоретичні запитання, відповіді на тести, а також детальні розв’язки та пояснення практичних завдань.

  Збірник олімпіадних завдань з географіїАвтор-упорядник Супричов О.В. Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006.

У збірнику представлені матеріали ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії, що проводились в Автономній Республіці Крим у 1999-2005 рр. Матеріали кожної з олімпіад містять різнопланові завдання теоретичного й практичного турів, рішення й виконання яких дозволить учням більш якісно підготуватись до участі в наступних географічних олімпіадах. Матеріали збірника будуть корисні для роботи вчителів і учнів.